Podyplomowe studia BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szeroka tematyka będąca w centrum zainteresowania wszystkich uczestników rynku pracy. Znajomością prawa z zakresu BHP powinni cechować się przede wszystkim pracodawcy – to na nich spoczywa całkowita odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na terenie firmy. Sprawy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz ochrona przeciwpożarowa to również przedmiot zainteresowania organizacji związkowych. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków z zakresu BHP związkowcy muszą reagować i domagać się zabezpieczenia realizacji praw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawy BHP muszą znać również pracownicy. Przed podjęciem pracy po podpisaniu umowy każdy zatrudniony przechodzi obowiązkowe szkolenie wstępne wraz z instruktażem stanowiskowym. W okresie nie dłuższym niż jeden rok (na niektórych stanowiskach szybciej) każdy pracownik otrzymuje skierowanie na szkolenie okresowe. To szkolenie dłuższe niż poprzednie szkolenie wstępne, ma więcej zagadnień programowych i kończy się egzaminem. Jeśli pracodawcy nie przestrzegają prawa, pracownicy nie odbywają szkoleń to Państwowa Inspekcja Pracy nakłada na nich wysokie kary pieniężne. Kary mogą być tak dotkliwe, że przekroczą wielokrotnie nakłady jakie poniósłby pracodawca inwestujący w bezpieczeństwo firmy.
Jednym z najlepszych i najbardziej opłacalnych wydatków w tym zakresie jest zatrudnienie specjalisty do spraw BHP. W firmach mających zatrudnienie na poziomie 100 osób zatrudnienie behapowca jest wymogiem koniecznym. W mniejszych firmach zawodowego behapowca może nie być, ale wówczas trzeba znaleźć inne rozwiązanie jak na przykład outsourcing BHP. Rozwiązanie dobre, ale nie należy do najtańszych i najwygodniejszych. Bo co się dzieje gdy na terenie zakładu dochodzi do wypadku przy pracy -w firmie która ma swojego inspektora BHP działania są podejmowane natychmiast; gdy oględzin miejsca wypadku, przesłuchania świadków i wypełnienia dokumentów ma dokonać człowiek z zewnątrz to może się okazać niewykonalne lub znacznie opóźnione w czasie i przynieść niekorzystne dla pracowników i pracodawców skutki orzecznictwa ZUS, sądu, ocen dokonanych przez inspektorów pracy.
Aby zapewnić firmie fachową obsługę w obszarze bezpieczeństwa warto skierować wybranych pracowników na studia podyplomowe BHP. Warunkiem podjęcia studiów jest posiadanie dyplomu studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia podyplomowe BHP są otwierane co rok na kilkudziesięciu uczelniach prywatnych i państwowych – każdy student może znaleźć uczelnię położoną blisko swojego miejsca zamieszkania. Koszt studiów jest różny i zależy od uczelni, ale z reguły czesne nie przekracza kwoty 5 tysięcy za całe studia.
Czas studiów podzielony jest na trzy semestry. Łączna liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosi około 350. Trzy semestry nie zawsze oznaczają naukę przez osiemnaście miesięcy – godziny zajęć i praktyk kumulowane są w bloki realizowane w tempie przyspieszonym. Zazwyczaj po 12-12 miesiącach studiowania można otrzymać dyplom ukończenie studiów podyplomowych wraz z certyfikatem umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Studia podyplomowe BHP mają zakres programowy skupiony na zagadnieniach dotyczących organizacji systemów BHP na terenie zakładów pracy. Wśród przedmiotów do zaliczenia są najczęściej:
– prawo pracy
– ergonomia,
– czynniki zagrożeń w środowisku pracy,
– wymagania BHP w zakresie budynków oraz pomieszczeń pracy,
te wymienione powyżej przedmioty zaliczane są najczęściej w formie egzaminu – są to podstawy, najważniejsze przedmioty na studiach, poza nimi studenci zaliczają na ocenę:
– higienę pracy,
– etykę w BHP,
regulacje prawne w BHP,
– psychofizjologię pracy.
Zatrudnienie na stanowisku specjalisty BHP wymaga ciągłego doskonalenia się i uzupełniania wiedzy, głównie z zakresu obowiązującego prawa pracy i przepisów BHP.
Inspektorzy BHP w firmie odpowiadają za przeprowadzenie szkoleń wstępnych oraz kierowanie pracowników na szkolenia okresowe. Szkoleń okresowych we własnej firmie specjalista od BHP prowadzić nie może – najczęściej wykupuje się usługi szkoleniowe i organizuje szkolenia na terenie zakładu pracy.
Na co dzień inspektor BHP odpowiada za bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa pracy oraz przeciwpożarowego. Gdy na terenie zakłady wydarzy się wypadek jest on najważniejszą osobą, która musi zabezpieczyć stanowisko pracy, zebrać dowody, przesłuchać świadków, wypełnić dokumenty, przedstawić je pracodawcy do zatwierdzenia i przesłać do Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Jeśli zdarzenie skutkowało śmiercią pracownika, inspektor ma obowiązek powiadomić prokuratora.
Zarobki specjalistów od BHP zależą od firmy. Najniższe są w jednostkach budżetowych i samorządowych. Wielkie zakłady produkcyjne zatrudniają czasem kilku specjalistów od BHP i wynagradzają ich pracę na wysokim poziomie. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia perspektywa zawodowa dla specjalistów od BHP jest dobrze rokująca. Nic nie wskazuje na zmianę przepisów w tym zakresie. Wykształceni specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na przykład w zakresie usług szkoleniowych z tematyki BHP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here