Wcześniejsza emerytura

Aktualnie obowiązujący wiek emerytalny w Polsce to ukończone sześćdziesiąt lat dla kobiet oraz skończone sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jak to wygląda? Przedstawiciele niektórych zawodów mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to osób pracujących w profesji o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Emerytura wcześniejsza to w takim wypadku emerytura pomostowa. Aby ją otrzymać, należy pracować w takim rodzaju pracy, urodzić się po trzydziestym pierwszym grudnia 1948 roku. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze musi być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Prace uznane za takowe to na przykład: prace pod ziemią, prace na wodzie i pod wodą, w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, prace fizyczne bardzo ciężkie, prace wykonywane w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego bądź też ciężkie fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym. Mogą więc to być takie zawody jak: rybak morski, praca w powietrzu wykonywana na statkach powietrznych przez personel pokładowy, obróbka mokrych skór, praca fizyczna w kanałach ściekowych pod ziemią. Również prace, które wymagają szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej uprawniają do emerytury pomostowej. Są to: maszyniści pojazdów trakcyjnych, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, operatorzy żurawi wieżowych z uprawnieniami IŻ i dźwignic portowych, a także członkowie zespołów ratownictwa medycznego.
Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę pomostową? Jeśli wykonujesz takową pracę lub wykonywałeś ją przed 1 stycznia 2009 stale i w pełnym wymiarze godzin, możesz przejść na emeryturę pomostową, gdy spełnisz kilka warunków. Po pierwsze, musisz urodzić się po 31 grudnia 1948 roku i ukończyć 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn). Po drugie, musisz udowodnić, że co najmniej 15 lat pracowałeś/aś w pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Po trzecie, twój staż ubezpieczeniowy wynosić musi co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn). Czwarty warunek to wykonywanie tejże pracy przed 1 stycznia 1999 – musi być ona wymieniona w starym lub nowym wykazie pracy, a także wykonywanie tej pracy po 31 grudnia 2008 – z wymienieniem jej w nowym wykazie pracy. Żeby przejść na emeryturę pomostową, należy rozwiązać stosunek pracy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zaliczy do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym okresie okresów zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego ani zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego. Nie wliczy także urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i służby wojskowej.
Na wcześniejszą emeryturę może przejść również rolnik ubezpieczony w KRUS, jednakże od stycznia 2018 zrobić mogą to tylko mężczyźni urodzeni przed 1957 rokiem i kobiety urodzone przed 1962 rokiem. Do wniosku w KRUS należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają okres pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego, potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie składek (lub potwierdzenie innego ubezpieczenia społecznego), a także potwierdzenie ubezpieczenia w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii bądź innych miejscach, z którymi Polska ma umowę o zabezpieczeniu społecznym – o ile takie posiadamy lub posiadaliśmy. Ponieważ rolnicy zaczęli podlegać ubezpieczeniu społecznemu od 1 lipca 1977 roku, należy posiadać dokument potwierdzający własność gospodarstwa przed tą datą – a więc akt notarialny, akt własności ziemi czy umowę dzierżawy. Jeśli wnioskujący pracował w gospodarstwie rolnym rodziców czy dziadków przed 1 stycznia 1983 jako domownik, a następnie to gospodarstwo przejął, musi złożyć o tym oświadczenie. Niekiedy wymagane jest zaświadczenie urzędu gminy, które potwierdza miejsce zamieszkania i istnienie gospodarstwa rolnego w podanym okresie.
W niektórych przypadkach można przejść na emeryturę ze względu na stan zdrowia – mając orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie, na przykład będąc pracownikiem lotnictwa, hutnikiem albo maszynistą pojazdów trakcyjnych.
Wcześniejszą emeryturę może otrzymać również nauczyciel, jeśli urodził się po 1948 roku. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, jest to zawód o szczególnym charakterze. Należy mieć ukończone 55 lat i co najmniej 20 lat stażu i 15 lat pracy nauczycielskiej (stan na dzień 1 stycznia 1999 roku). Dla mężczyzn te okresy wynoszą: 60 lat, 25 lat stażu i 15 lat pracy nauczycielskiej. Nie można być wówczas członkiem OFE. Na nauczycielską emeryturę można też przejść na podstawie Karty Nauczyciela – jeśli na dzień 31 grudnia 2008 ma się co najmniej 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Dla zakładów specjalnych i poprawczych wystarczy 25 lat pracy i 20 lat pracy nauczycielskiej. Tu również wymagane jest niebycie członkiem OFE oraz rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku wygaszanych obecnie gimnazjów nauczyciel może przejść na emeryturę, gdy stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany ze względu na zmiany organizacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here